Penningmeester

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Penningmeester.

 

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap.

 

Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.
Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

 

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

 

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

 

 

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Penningmeester

De taak van penningmeester zal gemiddeld 7 uur tot 10 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd.

Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 

Functie eisen voor de penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen;
 • heeft kennis van Excel;
 • heeft een boekhoudkundige achtergrond en ervaring.

Specifieke taken:

 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opmaken van de jaarrekening;
 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een begroting;
 • is eindverantwoordelijk voor het voeren van een financiële administratie;
 • is eindverantwoordelijk voor het verrichten van betalingen;
 • is eindverantwoordelijk voor het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
 • is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en daarmee samenhangend het opstellen van periodieke financiële overzichten ten behoeve van bestuur en directie;
 • adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting, beleid e.d.;
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
 • is een aanspreekpunt van de financieel medewerker

  Interesse?

  Als je interesse hebt, stuur dan een motivatie en CV naar voorzitter Esther Wouters (esther@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen.

  De benoeming tot Penningmeester zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

   

  Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

  Persbericht Bi+ Nederland: Nog nooit zoveel aandacht voor bi+ in de nieuwe Emancipatienota 2022-2025

  Op 18 november 2022 verscheen de nieuwe Emancipatienota 2022-2025. Hierin presenteert minister Dijkgraaf, als coördinerend minister van emancipatie*, zijn visie en plannen voor emancipatie. Nog nooit was er zoveel aandacht voor bi+, al zijn er ook gemiste kansen. Hier geven we vanuit een bi+ blik onze reactie.

  Door Jantine van Lisdonk en Els Veenis

  Het nieuwe emancipatiebeleid richt zich wederom voornamelijk op vrouwen en lhbtiq+ (lesbisch, homo, bi+, transgender, intersekse, queer) mensen. Het gaat over wat ‘wat zij nodig hebben om gelijke kansen te krijgen en om die kansen ook te verzilveren’. Met de titel Emancipatie: een opdracht voor ons allen maakt de minister duidelijk dat emancipatie niet alleen gaat over het wegnemen van drempels en het ondersteunen van vrouwen en lhbtiq+ mensen. Het betreft óók een maatschappelijke cultuurverandering en bespreekbaarheid in de samenleving. Hiervoor is iedereen verantwoordelijk. De minister erkent dat Nederland in Europa niet meer tot de top behoort van landen met vooruitstrevend beleid op het gebied van lhbtiq+ emancipatie. Er valt nog veel te verbeteren. Ook uit de minister zijn zorgen. Want ondanks dat in Nederland veel mensen emancipatie en gelijke behandeling van vrouwen en lhbtqi+ mensen belangrijk vinden, is er ook een internationale conservatieve beweging gaande die in Nederland steeds grotere aandacht krijgt. Deze tegenbeweging mikt op het beperken van de verworven rechten van vrouwen en lhbtiq+ mensen.

  Domeinen
  Het emancipatiebeleid richt zich op allerlei domeinen: arbeid, veiligheid, zorg, onderwijs, gelijke behandeling en wetgeving, en internationaal. Het gaat dus over allerlei ministeries. Voor lhbtiq+ emancipatie staat het Regenboogstembusakkoord centraal, waarin belangrijke thema’s voor wet- en regelgeving zijn gebundeld waarop verbetering nodig is. De minister benoemt ook allerlei maatregelen voor in de uitvoering. We zijn het eens met COC Nederland, dat het ambitieus maar weinig concreet is.

  Intersectionaliteit
  Nieuw is de sterke aandacht voor intersectionaliteit. Dit houdt in dat verschillende vormen van ongelijkheid elkaar kunnen treffen binnen eenzelfde individu. Mensen kunnen dus op verschillende manieren met discriminatie, privileges of machtsposities te maken krijgen . Niet alleen wordt geprobeerd om meer samenhang te krijgen in het kabinetsbeleid tegen alle vormen van discriminatie, racisme, en kansenongelijkheid. Ook gaat het kabinet per onderwerp een intersectionele benadering inzetten voor effectievere beleidsinterventies.

  Mede als gevolg van deze intersectionele benadering krijgt bi+ in het nieuwe emancipatiebeleid veel meer aandacht dan in voorgaande jaren. Binnen het huidige emancipatiebeleid was bi+ weliswaar een thema, maar kwam alleen aan bod onder de noemer ‘kwetsbare groepen’. We waren er blij mee, want het was een begin. Toch doet het bi+ emancipatie natuurlijk tekort om bi+ mensen alleen als kwetsbare groep te zien en voorbij te gaan aan de onveiligheid en extra problemen waar ze tegen aanlopen als gevolg van uitsluiting, onzichtbaarheid en gebrek aan erkenning.

  Maatregelen
  Nu is daar meer aandacht voor. Bij de thema’s Arbeid, Veiligheid (inclusief seksueel geweld) en Zorg komt aan bod dat de situatie van bi+ mensen bijzonder ongunstig is. Zij krijgen met meer of andere problemen te maken dan monoseksuele mensen. Ook wordt benoemd dat de monoseksuele norm hierin een rol speelt. Over de probleemanalyse zijn we tevreden en het is goed te zien dat onze nationale Kennissynthese als input heeft gediend voor het nieuwe emancipatiebeleid.

  Er worden vier maatregelen genoemd die specifiek gericht zijn op bi+ emancipatie en bi+ mensen. De belangrijkste is dat de minister aangeeft Bi+ Nederland en haar werk te ondersteunen. Dit is voor ons van essentieel belang. Ten tweede wordt verkend hoe een onderzoek eruit kan zien gericht op bi+ mensen en de arbeidsmarkt. Ten derde zal het ministerie van OCW organisaties betrekken in het bepalen welke onderzoeken en oplossingsrichtingen nodig zijn om de gezondheid van bi+ mensen en hulpverlening aan hen te verbeteren. Tot slot, zal de directie emancipatie zelf meer aandacht hebben voor bi+ emancipatie door jaarlijks met belangrijke organisaties hierover te spreken. Ook heeft de Bi+ Zelfscan van Bi+ Nederland die ze hebben gedaan ertoe geleid dat de directie emancipatie meer aandacht heeft voor bi+ inclusieve communicatie, bi+ mensen in de eigen organisatie en representatie van bi+ personen om de zichtbaarheid te vergroten.

  Gemiste kansen
  Terwijl de minister erkent dat bi+ mensen opvallend vaak te maken krijgen met onveiligheid, een slechte gezondheid en seksuele grensoverschrijding, valt het op dat er in de diverse algemene en lhbtiq+ programma’s en maatregelen werkelijk geen enkele aandacht wordt besteed aan de situatie van bi+ mensen. Behalve het (mogelijk) uitvoeren van meer specifiek onderzoek, lijkt het erop dat bi+ een ‘blinde vlek’ blijft in beleidsontwikkeling, preventie en hulpverlening. Met oog op de intersectionele benadering en benodigde (interne) cultuurverandering om systemische ongelijkheid te verminderen (lees: heteronormativiteit én mononormativiteit) roept Bi+ Nederland op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie (mainstreaming). Graag zien we dat er aandacht komt voor bi+ inclusie in het huidige Actieplan Veiligheid LHBTI, de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden, en het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Bi+ Nederland roept op dat bi+ inclusie niet alleen in losse initiatieven aan bod komt, maar dat er in alle relevante beleidsdossiers rekening wordt gehouden met bi+ inclusie.


  Ook zou het een vooruitgang zijn als bi+ inclusie in algemeen beleid en programma’s op de domeinen arbeid, zorg, veiligheid, onderwijs en gelijke behandeling en wetgeving wordt gemonitord. We stellen voor dat de minister overweegt dat naast de uitvoering van de Gendertoets voor beleid, wet- en regelgeving, ook een Intersectionaliteitstoets te (laten) ontwikkelen en invoeren. Bi+ Nederland denkt graag mee.

  Verder blijven we vinger aan de pols houden voor een gedegen continuering van de LHBTI+ monitor, waarin ook de houding tegenover bi+ mensen wordt gemeten. Tot slot, zien we graag dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling eindelijk ook rechtsbescherming zal bieden voor bi+ mensen in navolging van lesbische, homo, transgender en intersekse mensen.

  Conclusie
  Het is te prijzen dat bi+ emancipatie zoveel meer op het netvlies is komen te staan en dat er gewerkt blijft worden om inzicht te krijgen in oorzaken en oplossingsrichtingen op het gebied van ongunstige posities van bi+ mensen. Tegelijk constateren we, net als de minister, dat emancipatie inderdaad een opdracht voor ons allen is. Daarom gaan wij ons er de komende tijd hard voor maken dat bi+ emancipatie en inclusie niet alleen is voorbehouden aan specifieke verkenningen, onderzoek en beleid, maar ook steeds meer onderdeel gaat uitmaken van thema-gericht beleid, programma’s, actieplannen en onderzoek. Bi+ Nederland draagt op die manier graag bij aan de intersectionele benadering, cultuurverandering en het verminderen van systemische ongelijkheid, zodat de ongeveer 1 miljoen bi+ mensen in Nederland zich vrij en veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

  *) Het rijksoverheidsbeleid voor emancipatie is een onderwerp dat meerdere ministeries aangaat. Dijkgraaf is de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hij heeft als taak de beleidsontwikkelingen van deze ministeries op het gebied van emancipatie te coördineren.

  bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

  bi+ acceptatie bevorderen door open in gesprek te gaan

  Marleen Tensen studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en schreef haar scriptie over het grote bi+ onderzoek. Over wat haar daarbij opviel schreef ze een blog.

  In 2021 heb ik mij voor het schrijven van mijn scriptie verdiept in het eerste landelijke grootschalige bi+ onderzoek. Met een open blik heb ik geprobeerd om een beeld te vormen van de verschillende manieren waarop bi+ jongeren (16-24 jaar oud) anno 2021 te maken hebben met negatieve ervaringen, stigma en vooroordelen, puur en alleen vanwege hun seksuele oriëntatie. Dit deed ik door open antwoorden te analyseren in een vragenlijst en ik wil jullie graag mijn eigen bevindingen delen.

  Door Marleen Tensen

  “Ben je nou homo of hetero?” – en andere bi+ vooroordelen (die ik graag zie verdwijnen…)


  Het is mij opgevallen dat er enorm veel verschillende soorten van stigma’s en vooroordelen zijn naar bi+ mensen. Zo voelen mensen met een bi+ oriëntatie zich lang niet altijd veilig in hun omgeving, krijgen zij te maken met uitsluiting of worden ze uitgescholden. Vaak wordt de seksuele oriëntatie van bi+ mensen niet serieus genomen, en worden zij ervan beschuldigd dat ze alleen maar zeggen bi+ te zijn voor de aandacht of omdat het een trend is. Helaas zijn scholen ook niet altijd een veilige omgeving. Leerlingen krijgen niet alleen maar van klasgenoten negatieve dingen te horen over hun seksuele oriëntatie, ook sommige leraren spreken naar hun klas uit dat een bi+ oriëntatie of biseksualiteit niet bestaat. Vrouwen krijgen veel te maken met seksualisering omwille van hun oriëntatie. Van hen wordt verwacht dat ze ooit wel eens aan een trio hebben meegedaan, of ze worden ongewenst benaderd om hieraan deel te nemen. Mannen die aangeven bi+ te zijn worden vaak niet geloofd; van hen wordt bijvoorbeeld gedacht dat zij eigenlijk homoseksueel zijn, maar dit nog niet willen toegeven en dat zij gebruik willen maken van de voordelen die een leven als hetero met zich mee kan brengen. De antwoorden van non-binaire en genderfluïde mensen waren vergelijkbaar met die van vrouwen en mannen. Wel ervaren ze bovenop de bi+ stigma’s extra stigmatisering over het feit dat zij zich niet als vrouw óf man identificeren.

  … niet zomaar uit de lucht…

  De titel van mijn scriptie is “Ben je nou homo of hetero?” en die naam is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er heerst veel onbegrip over bi+. Want hoe kunnen mensen nou écht op meer dan één gender vallen? Als je als man een relatie met een man hebt ben je toch homo? En als je dan daarna een relatie met een vrouw hebt, ben je dan niet toch hetero? Vaak wordt vergeten dat er meer dan twee opties zijn binnen het spectrum van seksualiteit. Of betekent bi+ dan dat je met een man én een vrouw tegelijkertijd een relatie moet hebben? Nee, natuurlijk.

  Duidelijk is geworden dat bi+ mensen te maken hebben met stigmatisering vanuit meerdere kanten. Deze stigmatisering komt voort vanuit een heteroseksuele norm, waarbij mensen er standaard vanuit gaan dat mensen hetero zullen zijn. Hier kunnen alle mensen binnen de LHBTIQA+ paraplu mee te maken krijgen. Voor bi+ mensen komt hier nog stigmatisering bovenop vanuit de monoseksuele norm, wat inhoudt dat men ervan uit gaat dat mensen maar op mensen van één gender kunnen vallen.

  ‘Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren.’


  Naast de uitkomsten van mijn scriptie zijn mij in mijn eigen omgeving ook dingen opgevallen. Bij mijzelf merkte ik dat ik met veel van de heersende vooroordelen al bekend was en dit haast heb weggecijferd als ‘niet zo erg’ of ‘het hoort er nou eenmaal bij’ of ‘sommige mensen begrijpen het gewoon niet’. Ik dacht, vanuit mijn eigen ervaringen, dat veel van de in mijn onderzoek terugkerende stigma’s en vooroordelen wel algemeen bekend waren. Tijdens mijn scriptie heb ik het veel meer dan normaal met mijn familie, vrienden en kennissen gehad over bi+ en wat dit allemaal in kan houden. Daardoor merkte ik pas hoe weinig mensen weten over biseksualiteit en vaak nog minder over andere bi+ oriëntaties. Mijn omgeving was hoofdzakelijk geïnteresseerd in wat het dan inhield en schrok zelf vaak van sommige van mijn eigen ervaringen met vooroordelen. Tegelijkertijd werden sommige mensen in mijn omgeving soms ook geconfronteerd met hun eigen (vaak onbewuste) vooroordelen. Doordat ik zo open in gesprek heb kunnen gaan met mijn omgeving en doordat ik hier niet alleen vanuit mijn eigen ervaringen, maar ook met vanuit mijn onderzoek over kon vertellen, heeft mijn directe omgeving veel kunnen leren. En dat vind ik nou al een heel positief direct resultaat dat voortkomt uit het uitvoeren van mijn onderzoek. Hopelijk kan door gespreksvoering, voorlichting en bekendwording met bi+ in de maatschappij steeds meer acceptatie komen voor iedereen, ongeacht de seksuele oriëntatie.

  Bi+ Representation – Seeing Yourself Reflected

  Bi+ Representation – Seeing Yourself Reflected

  Patricia Wit is vrijwilliger bij Bi+ Nederland als o.a. fotograaf, grafisch ontwerper en editor. Schrijven gaat wereldburger Patricia het best af in het Engels.

  Whether you’re bi, pan, queer, or generally attracted to more than one gender (bi+) and finally coming out of that drab closet, you want to have your whole world rainbow-colored. Whether buying socks for Pride or downloading lgbtq+ wallpaper for your mobile, you want to live that new and colorful life. The media you consume also has to have relatable characters.

  Slowly, Bi+ Representation in the Media is Improving


  door Patricia Wit

  Why Does This Matter?

  Not only by educating ourselves but seeing ourselves represented in the movies and television series we consume daily helps us be more comfortable and happier with who we are. It shows that bi+ people are also a part of this society. In the past, bi+ representation was something to laugh about, a minor background role, or used as something negative. Nowadays, things are improving. Although sometimes promoted as gay and lesbian, more movies and television series have relatable characters than before. It seems that in television, we have made more significant strides, even if there are still more bi+ women than bi+ men.

  Increase In Male Bi+ Representation On Television

  When you turn on the tv, it is more usual to see positive female bi+ representation, such as the various female bi+ characters on Grey’s Anatomy, Rosa Diaz on Brooklyn Nine-Nine, or Annalise Keating on How to Get Away with Murder. Seeing mainly bi+ women does not mean bi+ men don’t exist. As time passes, we have seen an increase in male representation. The show Crazy Ex-Girlfriend has a great coming-out scene for a middle-aged bisexual man with the song “Gettin’ Bi.” A great quote from the show Schitt’s Creek has one of the main characters, David Rose, explaining his sexuality to his friend while buying some wine, saying:  “Um, I do drink red wine, but I also drink white wine. And I’ve been known to sample the occasional rosé. And a couple summers back, I tried a Merlot that used to be a Chardonnay, which got a bit complicated…”  Her reaction said it all as she shrugged it off, and they moved on. David’s sexuality became just a part of him and not the show’s plot. On Working Moms, a male character in the fifth season explained he was fluid regarding relationships. However, the woman he was dating kept insisting he was gay, which is nothing new since bisexual, pansexual, or sexually fluid men have been pictured more as gay than women. I think that the way the series took this on was great. A coworker explains the situation to the woman, which has her do research and educate herself.

  These are just a few positive representations of male bi+ characters on TV today.

  Bi+ Representation in Movies

  When it comes to movies, though there are fewer, it doesn’t mean there aren’t any.

  Regarding bi+ male representation in films, more are out there than before but still advertised as gay stories. Three of these films are Moonlight, Bohemian Rhapsody, and Brokeback Mountain. According to Muhammad Modibo Shareef in his article The Unicorn Scale: Moonlight, Moonlight is both a gay and bi film, but “our monosexual-dominant society often silences sexual fluidity.” Bohemian Rhapsody tells us part of the story of Freddie Mercury, the rockstar and legendary lead singer of Queen, who was known to be bisexual. Brokeback Mountain gives us a beautiful love story between two married men who fall in love with one another.

  Those are not the only films regarded as having positive representation. According to the article in The Advocate, The 10 Best Films With Bisexual Leads are:

  Appropriate Behaviour (2014)
  Atomic Blonde (2017)
  Black Swan (2010)
  Chasing Amy (1997)
  Disobedience (2017)
  Frida (2002)
  Tully (2018)
  The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
  Kinsey (2004)
  The Kids Are All Right (2010)

  Within this list, the best film about bisexuality was Appropriate Behaviour. The author describes it as: “a deeply personal exploration of being a closeted bisexual in a traditional Persian family” and states that “it’s no wonder that the best film about a bisexual was made by one.”

  So, to see more representation in the media, we must create it ourselves.

  YouTube: A Growing Source For Positive Representation

  YouTube is an excellent platform for creators to share their content. While it is sometimes difficult to find things about bi+ life, they are there. Whether you are looking for books, want to hear someone’s coming-out story, or educate yourself more, there are several bi+ creators that you can follow. According to GLAAD, in 2017, these were the “10 bi+ YouTubers to binge watch during #BiWeek.” In 2022, they are all still there. You can also find a long list of LGBTQ+ YouTubers on Wikipedia.

  You can check out the Bi+ Representatie playlist on our YouTube channel for more videos.

  ‘to see more representation in the media, we must create it ourselves’


  Conclusion: We are on the right path

  Research shows that positive representation in the media and bi+ role models are crucial for bi+ people, and they improve the visibility of bi+ people and contribute to their wellbeing.

  While we still have a long way to go, we are on the right path, and things are improving. However, if you can’t find the representation you’re looking for, you can always create it yourself.

  We are currently working on an interactive database with more movies and television series and would love to hear from you. You can help us by adding your thoughts, links to videos, and any media that help make the words bisexual, pansexual, and any other bi+ term more part of our society.

  If you have any questions, don’t hesitate to contact us through redactie@biplus.nl.

  SOURCES:

  https://www.advocate.com/film/2018/9/29/10-best-films-bisexual-leads-ranked
  https://stacker.com/stories/4331/history-lgbtq-representation-film
  https://www.autostraddle.com/10-reasons-to-watch-our-flag-means-death/
  https://www.advocate.com/arts-entertainment/2022/5/05/queer-star-janelle-monae-play-bi-icon-josephine-baker
  https://www.buzzfeed.com/morganmurrell/tv-movie-characters-made-bisexuals-feel-seen
  http://www.outontheshelf.com/youtube-channels
  https://bi.org/en/famous/freddie-mercury
  https://bi.org/en/articles/the-unicorn-scale-call-me-by-your-name

  dit was de International Bisexuality Research Conference 2022

  dit was de International Bisexuality Research Conference 2022

  Lika Brinkman zet zich als vrijwilliger bij Bi+ Nederland in voor onderzoek gerelateerde taken. Terwijl velen van ons aanwezig waren bij de Bi+ Dag, bezocht Lika de International Bisexuality Research Conference. 

  Zaterdag 24 september vond de International Bisexuality Research Conference plaats, de jaarlijks terugkerende online conferentie georganiseerd door de Bisexual Research Group. Tijdens de conferentie kwamen onderzoekers over heel de wereld hun onderzoek rondom bi+ presenteren. Daarnaast kregen ook bi+ activisten de ruimte om ervaringen en verhalen te delen.

  Door Lika Brinkman

  Niet slechts óver bi+ mensen, maar vooral mét en dóór bi+ mensen.


  De conferentie had een goed gevuld programma, van 9.30 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds, met meer dan 60 sprekers. Verspreid over de hele dag waren er meer dan 500 bezoekers uit vijf verschillende continenten aanwezig. De combinatie van presentaties over onderzoek met daarin een focus op theorie en data, en het horen van verhalen over geleefde ervaringen van bi+ mensen maakte dat dit een conferentie was waar onderzoek en praktijk bij elkaar kwamen. Er werd niet slechts gesproken óver bi+ mensen, maar vooral ook mét en dóór bi+ mensen.

  Een mooie weerspiegeling

  De conferentie bestond uit zes rondes aan panels, afgewisseld met 5 rondes voor keynote sprekers. De onderwerpen van de panels en keynotes waren zeer divers. Zo ging het over representatie in de media, geschiedenis, zichtbaarheid, gemeenschap, mentale gezondheid, politiek en activisme, relaties en monogamie, mannelijkheid, en onderzoekspraktijken. Wat mij opviel in het taalgebruik, is dat veelal de term ‘bi+’ werd gebruikt. In de presentaties werd ook veel gesproken over verschillende seksuele identiteiten binnen de koepelterm ‘bi+’, zoals biseksualiteit, queer en panseksualiteit. Verder was het mooi om te zien dat in veel presentaties aandacht werd besteed aan kruisende identiteiten (intersectionalities) en onderbelichte groepen binnen de bi+ gemeenschap, zoals bi+ mensen van kleur, bi+ mensen die religieus zijn, en bi+ mannen. Tot slot was er een interessante scheiding te zien tussen onderzoekers die meer een focus hadden op het definiëren van biseksualiteit, en onderzoekers die argumenteerden tegen dit hokjes denken. De diversiteit aan sprekers, thema’s en perspectieven zorgden ervoor dat het geen eenzijdige conferentie was, wat ook een mooie weerspiegeling is van de bi+ gemeenschap als diverse gemeenschap.

  Ik neem jullie graag mee in een aantal uitspraken die mij zijn bijgebleven van enkele presentaties die ik heb bijgewoond. Om te beginnen bij de eerste keynote spreker, Hafsa Quereshi (bi+ activist bij Stonewal, VK) die diens ervaring en verhaal met ons deelde. Een van hun uitspraken die mij is bijgebleven is dat “niemand hoeft te hebben geleden of te lijden om te mogen zijn wie ze zijn, en om zich hiervoor uit te spreken”. Deze uitspraak is bij mij blijven hangen omdat het een belangrijke herinnering is dat iedereen unieke ervaringen heeft, en dan elke ervaring even belangrijk is. Hoe ‘moeilijk’ of ‘makkelijk’ iemand het heeft (gehad) , hoeft hierin geen rol te spelen.

  ‘Niemand hoeft te hebben geleden of te lijden om te mogen zijn wie ze zijn, en om zich hiervoor uit te spreken’


  Hierna heb ik de presentatie van Dr. Zori Paul (onderzoeker Marquette University, VS) bijgewoond, die vertelde over haar onderzoek naar bi+ vrouwen van kleur en micro-bevestigingen (micro-affirmations). Deze micro-bevestigingen zijn kleine uitspraken en gebaren waarmee iemands identiteit bevestigd wordt, die opeengestapeld een groot positief effect kunnen hebben op de ontvanger ervan. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij het vragen naar iemands relatiestatus, te vragen of die persoon een partner heeft, in plaats van een vriendin of vriend. Uit Zori haar onderzoek bleek dat de internalisering van bi-negativiteit kan verminderen als mensen onderdeel zijn van een gemeenschap waarin bewust en expliciet rekening gehouden wordt met de inclusie en erkenning van bi+ seksualiteiten.

  De dag sloot ik af met de presentatie van keynote spreker Dr. Rosie Nelson (onderzoeker University of Bristol, VK), over ‘bi-privilege in passing’. Er wordt vaak aangenomen dat bi+ mensen het ‘privilege’ hebben om door te kunnen gaan als heteroseksueel (passing), waardoor zij de discriminatie en stigmatisering kunnen vermijden waar homoseksuele mensen mee te maken hebben. Rosie betoogde dat dit op geen enkele manier een privilege is. Het laat juist zien hoe machtsstructuren zoals de heteroseksuele norm en de monoseksuele norm ervoor zorgen dat de legitimiteit van bi+ seksualiteiten niet wordt erkend. Rosie eindigde met de boodschap dat deze machtsstructuren het echte probleem zijn, en dat die doorbroken moeten worden: “vecht naar boven, niet naar benden”.

  Dit was slechts een greep van de verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de conferentie. Voor diegenen die graag meer willen weten over de panels en de sprekers heb ik goed nieuws. Alle opgenomen panels en keynotes zijn terug te kijken via het YouTube kanaal van The Bisexual Research Group. Houd hun website in de gaten voor updates. Op de website is ook meer informatie te vinden over het programma en de sprekers.