ANBI status, algemene gegevens en verantwoording

Naam organisatie: Stichting Bi+ Nederland (Bi+ Nederland, Bi+ NL, Bi+)

Contact

Postadres
Bi+ Nederland
info@biplus.nl
tt. Vasumweg 24 A
1033 SC Amsterdam

Bezoekadres
tt. Vasumweg 24 D
1033 SC Amsterdam

KvK 75595737

Stichting Bi+ Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en is geregistreerd onder RSIN of fiscaal nummer 860334934

Doelstelling

Het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Doneer hier voor een bi+ inclusieve samenleving!

Code Goed Gedrag
Bi+ Nederland wil dat alle medewerkers en vrijwilligers in een prettige en veilige omgeving kunnen werken aan bi+ emancipatie en inclusie. Discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, agressie, geweld en pesten horen in onze organisatie niet thuis en worden daarom niet getolereerd. In de Code Goed Gedrag lees je wat we van jou verwachten, en wat je van ons kan verwachten.

Beleidsplan
Download het Bi+ Nederland Beleidsplan 2023-2024
Download het Bi+ Nederland Beleidsplan 2021-2022

Bestuursleden
Voorzitter – Esther Wouters
Secretaris – Niek Rood
Penningmeester – Monique Boesewinkel

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Wel kunnen ze gemaakte onkosten declareren. Omdat Bi+ Nederland nog een jonge organisatie is, kan een bestuurslid naast de bestuurstaken ook andere werkzaamheden ten behoeve van de stichting verrichten. Daar waar mogelijk kan deze hiervoor een redelijke vergoeding krijgen (zie jaarrekening).

De stichting werkt verder met vrijwilligers die daar waar mogelijk voor hun inzet een redelijke vrijwilligersvergoeding ontvangen. Bovendien kan Bi+ Nederland op projectbasis gespecialiseerde externe mensen inhuren, zoals onderzoekers, fotografen en beeldredacteuren.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download het Jaarverslag 2022
Download het Jaarverslag 2021
Download het Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording
Download de Jaarrekening 2022
Download de Jaarrekening 2021
Download de Jaarrekening 2020

Colofon!

Website
Marijn Hermanus

Foto’s en beeldadvies
Patricia Wit, Henri Blommers

Logo en vormgevingsadvies
Adrian en Stefan Silvestri

Heel veel dank aan
Onze ambassadeurs, medewerkers en vrijwilligers.

De privacyverklaring van Bi+ Nederland vind je hier