Persbericht Bi+ Nederland: Oproep aan overheid en politie voor aandacht geweldservaringen en onveiligheid van bi+ vrouwen

5 maart 2024

Biseksuele vrouwen voelen zich vaker onveilig en maken meer geweldsdelicten mee

Artikel n.a.v. het CBS veiligheidsmonitor 2023

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat biseksuele mensen, vooral biseksuele vrouwen veel te maken hebben met onveiligheid en geweld. Vaker dan hetero, lesbische en homoseksuele mensen, voelen biseksuele vrouwen zich onveilig, krijgen zij met respectloos gedrag te maken en met allerlei vormen van geweld. Dit blijkt uit de nieuwe landelijke Veiligheidsmonitor 2023 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die is gehouden onder ruim 180.000 mensen in Nederland.

Geweld

Biseksuele vrouwen hebben het vaakst een geweldsdelict meegemaakt. Het gaat hierbij om mishandeling, geweldsdelicten met (vermeende) seksuele bedoelingen, en om (be)dreiging met fysiek geweld. Van de biseksuele vrouwen heeft 13% dit het afgelopen jaar meegemaakt, gevolgd door 10% van de homo mannen, 9% van de lesbische vrouwen, 8% van de biseksuele mannen, en 6% van de hetero vrouwen en hetero mannen.

Seksuele delicten

Vooral seksuele delicten kennen biseksuele vrouwen als slachtoffer. In het afgelopen jaar gold dit voor 8% van de biseksuele vrouwen en dat is beduidend meer dan onder heteroseksuele vrouwen (3%), homo mannen (2%), lesbische vrouwen (2%), biseksuele mannen (1%), en heteroseksuele mannen (0,4%). Eerdere onderzoeken van het CBS en van het SCP lieten ook al zien dat biseksuele vrouwen schokkend vaak met huiselijk en seksueel geweld te maken krijgen.

Respectloos gedrag

Verder maken biseksuele vrouwen vaker dan anderen respectloos gedrag van onbekenden op straat mee. Het gaat om gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Het gangbare beeld is dat homo mannen en lesbische vrouwen dit veel meemaken, en dat klopt ook. Van hen heeft respectievelijk 20% en 22% dit meegemaakt. Toch komt het nog vaker voor onder biseksuele vrouwen (25%). Biseksuele mannen rapporteren minder vaak respectloos gedrag (18%), net zo vaak als heteroseksuele vrouwen (17%). Heteroseksuele mannen rapporteren dit het minst (13%).

Onveilig voelen

Maar liefst 59% van de biseksuele vrouwen voelt zich wel eens onveilig, terwijl dat geldt voor 46% van de lesbische vrouwen en 44% van de hetero vrouwen. Ook in de eigen buurt voelen meer biseksuele vrouwen zich wel eens onveilig dan lesbische, homo en hetero mensen.

Minder aangifte en melding

Zorgwekkend is dat juist biseksuele vrouwen minder vaak naar de politie gaan om aangifte of melding te doen. Alle andere groepen binnen de lhbtiq+ gemeenschap doen dit vaker. Het zou kunnen meespelen dat, volgens het CBS, slachtoffers van seksuele delicten het minst vaak aangifte doen bij de politie. Het is ook mogelijk dat hierin een rol speelt dat juist de seksuele oriëntatie van bi+ mensen minder wordt erkend of serieus genomen. Maar liefst 83% van de bi+ mensen zou willen dat hun seksuele oriëntatie serieuzer wordt genomen door andere mensen. Dit kan in de weg staan om bij de politie aangifte of melding te doen. Bovendien is de rechtsbescherming (in de AWGB) van bi+ mensen minder goed dan van homo, lesbische, transgender en intersekse mensen.

Discriminatie gevoeld

Homo mannen (24%) en lesbische vrouwen (21%) rapporteren vaker dan biseksuele mannen (13%) en biseksuele vrouwen (18%) dat ze zich gediscrimineerd hebben gevoeld. We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe dit komt, al verwacht Bi+ Nederland dat de mindere mate van openheid en zichtbaarheid, evenals stigma en discriminatie bewustzijn onder bi+ mensen een rol kan spelen. Identiteitsbeleving is onder homoseksuele en lesbische mensen vaker sterker aanwezig, waardoor zij ongewenste reacties eerder als discriminatie kunnen ervaren. Tegelijkertijd is onduidelijk waarom juist biseksuele vrouwen dan meer respectloos gedrag, ervaren onveiligheid en geweld rapporteren en hoe dit samenhangt met de beleving van hun seksuele oriëntatie. Meer onderzoek hiernaar is nodig.

Oproep overheid en politie

Het algemene beeld uit het CBS onderzoek is dat biseksuele vrouwen met veel meer geweld en onveiligheidsgevoelens te maken krijgen dan hetero en lesbische vrouwen. Onder mannen hebben homoseksuele mannen hier het vaakst last van, daarna biseksuele mannen en het minst heteroseksuele mannen. Bi+ Nederland heeft de indruk dat er bij de overheid en politie in programma’s, aanpakken en beleid over geweld en veiligheid echter tot nu toe nauwelijks aandacht is voor biseksuele mensen. Homoseksuele en transgender mensen zijn meer op het netvlies komen te staan, dat is een goede ontwikkeling!

Nu roept Bi+ Nederland de overheid en politie op om ook meer aandacht te hebben voor biseksuele mensen. Ze zijn met ruim 1 miljoen mensen de grootste groep binnen de lhbtiq+ gemeenschap en met name biseksuele vrouwen kampen met veiligheids- en geweldsproblemen, terwijl ze ook het minst aangifte doen of een melding maken. Het gaat getalsmatig om een grote groep vrouwen die hier het slachtoffer van is.

Wil je contact naar aanleiding van dit artikel? Stuur een e-mail naar info@biplus.nl

Ben je iemand of ken je iemand in een onveilige thuissituatie? Heb je professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de volgende organisaties:
Veilig Thuis (voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling): 0800-2000
Slachtofferhulp (hulp na een ingrijpende gebeurtenis): 0900-0101

Verantwoording: Sommige van de cijfers in dit artikel staan in deze tabel van het CBS en niet in het hoofdrapport.

 

 

 

 

meer persberichten…