visie

Voor veel mensen zijn liefde, lust, verlangens en relaties belangrijke elementen voor een gelukkig en volwaardig leven. In een ideale wereld geven mensen elkaar de ruimte om zichzelf te kunnen zijn in hoe zij liefde, lust, verlangens en relaties willen beleven. In een ideale wereld wordt iedereen daarin aangemoedigd en gesteund in plaats van beperkt. Natuurlijk binnen de kaders van wederzijdse instemming, respect en gelijkwaardigheid. Zo ziet een bi+ inclusieve samenleving eruit.

Om een bi+ inclusieve samenleving te bereiken is aandacht nodig voor drie normen die beperkend kunnen zijn voor bi+ mensen:

  • de monoseksuele norm: je valt op ‘dezelfde’ of de ‘andere’ sekse (homo/hetero);
  • de binaire man/vrouw norm: er zijn twee genders (man/vrouw);
  • relatie normen: relaties zijn exclusief, monogaam en bestaan altijd uit twee partners.

Ons vergezicht is meer ruimte voor iedereen, meer liefde voor iedereen, meer vrijheid voor iedereen. Een wereld waarin iedereen ruimte geeft aan sekse, gender, seksuele en relatie diversiteit en waarin sprake is van gelijkwaardigheid en inclusie. In 2022 is er met een grote, diverse groep mensen van Bi+ Nederland een visie geformuleerd voor 2030. Die visie luidt als volgt:

In 2030 wordt bi+ als een vanzelfsprekende, positieve en volwaardige seksuele oriëntatie gezien in Nederland.

In een bi+ inclusieve samenleving voelen mensen zich niet bedreigd als iemand in hun omgeving zich niet aan de ongeschreven regels van monoseksualiteit houdt. Dan ondersteunen, stimuleren en helpen mensen elkaar in het verwezenlijken van behoeften en wensen in plaats van elkaar te veroordelen, in hokjes te duwen of niet serieus te nemen. Dan mag iedereen liefde, lust, verlangen en relatievormen ontdekken zonder vertwijfeling of schaamte.

We merken dat Bi+ Nederland met haar visie bezig is om kwartjes te laten vallen in de samenleving, de media, bij organisaties en bij de overheid. Het gaat hier om een fundamentele verandering in visie en dat kost tijd. Het gaat om het inzicht dat bi+ niet hetzelfde is als biseksualiteit. Dat bi+ mensen niet dezelfde ervaringen hebben als hetero óf homo/lesbische mensen, naar gelang hun relatiepartner. Om het besef dat mensen die niet bi+ zijn, monoseksueel zijn. Net zoals wit een kleur is, is cisgender een genderidentiteit en is monoseksualiteit een seksuele oriëntatie. Ook worden steeds meer mensen zich er bewust van dat aandacht voor spectrum denken in sekse, gender, seksuele oriëntatie en relatievormen meer ruimte biedt voor iedereen, inclusief bi+ mensen.

In onze visie ligt de nadruk er niet op dat er (weer) een (minderheids)groep bijkomt die ook speciale aandacht nodig heeft. Belangrijker is dat beperkte normen ruimer moeten worden, zodat iedereen volledig zichzelf kan zijn in het beleven van seksualiteit en relaties. Speciale aandacht is soms nodig om te agenderen of een inhaalslag te maken, maar altijd met een breder doel voor ogen.

We zetten in op drie dimensies van bi+ emancipatie:

  1. We willen een inclusieve samenleving waarin bi+ gevoelens of ervaringen vanzelfsprekend kunnen worden geuit en zichtbaar zijn, zonder vooroordelen.
  2. We willen dat individuele mensen zich niet schamen voor hun bi+ gevoelens en/of ervaringen of dit onzichtbaar houden, maar hieraan op een positieve en veerkrachtige manier een vorm en verhaal kunnen geven op een wijze die bij hen past.
  3. We willen een bredere visie op seksuele oriëntatie en diversiteit die daadwerkelijk inclusief is voor alle seksuele oriëntaties. Seksuele oriëntatie, geslacht, gender en relatievormen worden daarin gezien als spectrum, zoals dat aansluit bij de realiteit van mensen.